Activitats Socials

MÉS ENLLÀ DEL FOC

La nostra gent, la nostra força

Més enllà de les activitats amb foc i les actuacions més característiques del Cicle Anual Vila-secà, el Ball de Diables de Vila-seca organitza i participa en altres activitats de caràcter social. Dins els seus objectius fundacionals i tal i com recullen els Estatuts; un dels principals eixos de treball és la “Organització d’activitats socials enfocades a la consolidació i creixement de la massa social de la Colla”. En aquesta línia, cada any se celebra el Sopar de la Colla, a l’entorn del 22 de març, per tal de commemorar l’aniversari de la recuperació del Ball de Diables a Vila-seca. Des de l’Equip d’Activitats Socials s’organitzen, també, la Calçotada de la Colla, excursions o altres activitats lúdiques. A més a més, de forma bianual s’organitzen cursos de formació en l’ús de la pirotècnia i en coneixement del Ball de Diables; i, de forma mensual, assajos i cursos relacionats amb l’acompanyament musical del ball. En definitiva, activitats enfocades a la consolidació i l’increment de la massa social de l’entitat, que representa el pilar fonamental sobre el qual es sosté tota la nostra activitat.

Per altra banda, de forma esporàdica i especialment des de la Comissió d’Història i Model, s’organitzen activitats o xerrades de tipus divulgatiu. Amb l’objectiu de difondre la cultura popular catalana, especialment a Vila-seca; aquestes activitats divulgatives permeten expandir el coneixement, l’interès i l’estima envers les tradicions culturals del foc.

Sopar de la colla 2018

Sopar de la colla 2018

Sortida a Alpens 2019

Sortida a Alpens 2019

Tallers escolars 2019

Tallers escolars 2019

Tallers Viu el Seguici 2017

Tallers Viu el Seguici 2017

Assaig de Tabals 2020

Assaig de Tabals 2020

Els diables a l’escola

El Ball de Diables de Vila-seca hem treballat per tal de crear una oferta educativa que ens permeti acostar la nostra realitat cultural als centres educatius de l’entorn més proper. El nostre objectiu és arribar a tot l’alumnat, de qualsevol etapa formativa, organitzant tallers i activitats que transmetin els valors intrínsecs de la cultura popular catalana. Ja sigui a través del Pla Educatiu d’Entorn o de col·laboracions puntuals, el Ball de Diables som a disposició permanent en aquest sentit perquè entenem que és des de la infància que cal treballar el coneixement, l’estima i el sentiment de pertinença cap a la cultura popular -d’àmbit local i nacional-.

És per això que oferim tallers lúdics i xerrades formatives per a l’alumnat de primària, secundària i d’educació postobligatòria. Els objectius didàctics són:

  • Conèixer els balls de diables: què són, quines parts o característiques en podem identificar, quina és la seva principal activitat o quina és la seva vestimenta característica, entre d’altres trets destacables.

  • Conèixer el Ball de Diables de Vila-seca: d’on ve, què representa, quins en són els seus orígens, quina ha estat la seva evolució al llarg de la història, etc.

  • Conèixer la Festa Major de Vila-seca des de la perspectiva dels seus actes més tradicionals i consolidats, i quin paper hi juga el Ball de Diables; amb l’objectiu de despertar l’interès i l’estima envers aquestes tradicions, així com el sentiment de pertinença a la nostra comunitat local.

  • Conèixer la cultura popular catalana amb més profunditat, com a part troncal de la catalanitat, en tant que medi definidor de la identitat nacional i personal, amb l’objectiu de progressar en el sentiment de pertinença al país.

  • Realitzar activitats cooperatives amb els companys i companyes, per tal de potenciar valors i aspectes actitudinals com el respecte, el treball en equip, la tolerància, la comunicació i la solidaritat.

  • Experimentar i potenciar el valor integrador que té el Ball de Diables i la cultura popular en general, com a activitat oberta a tothom i on tothom hi pot ser protagonista.

  • Potenciar l’aptitud i l’interès musical, aportant una visió justa del rol que la música juga dins la cultura popular.

  • Treball i desenvolupament d’habilitats motrius específiques per al ball de diables; control i consciència corporal, i participació responsable en activitats motrius col·lectives.

  • Conscienciació dels riscos inherents a les activitats amb foc i del valor que tenen els elements de protecció individual i el coneixement tècnic experimentat de què és la pirotècnia i quins usos se l’hi pot donar i quins no.

  • Conscienciació de la importància que té l’actitud personal per tal de preservar la seguretat i la salut en una col·lectivitat determinada, dins i fora de les actuacions.

Amb aquests objectius didàctics genèrics, ens podem adaptar a les necessitats de cada centre, grup o realitat social. Per tal d’organitzar activitats d’aquesta tipologia amb el Ball de Diables de Vila-seca, ens podeu contactar a través del Formulari de Contacte o bé al correu genèric de l’entitat.