Projecte Educatiu

CREEM VINCLES

Els diables a l’escola

El Ball de Diables de Vila-seca hem treballat per tal de crear una oferta educativa que ens permeti acostar la nostra realitat cultural als centres educatius de l’entorn més proper. El nostre objectiu és arribar a tot l’alumnat, de qualsevol etapa formativa, organitzant tallers i activitats que transmetin els valors intrínsecs de la cultura popular catalana. Ja sigui a través del Pla Educatiu d’Entorn o de col·laboracions puntuals, el Ball de Diables som a disposició permanent en aquest sentit perquè entenem que és des de la infància que cal treballar el coneixement, l’estima i el sentiment de pertinença cap a la cultura popular -d’àmbit local i nacional-.

És per això que oferim tallers lúdics i xerrades formatives per a l’alumnat de primària, secundària i d’educació postobligatòria. Els objectius didàctics són:

  • Conèixer els balls de diables: què són, quines parts o característiques en podem identificar, quina és la seva principal activitat o quina és la seva vestimenta característica, entre d’altres trets destacables.

  • Conèixer el Ball de Diables de Vila-seca: d’on ve, què representa, quins en són els seus orígens, quina ha estat la seva evolució al llarg de la història, etc.

  • Conèixer la Festa Major de Vila-seca des de la perspectiva dels seus actes més tradicionals i consolidats, i quin paper hi juga el Ball de Diables; amb l’objectiu de despertar l’interès i l’estima envers aquestes tradicions, així com el sentiment de pertinença a la nostra comunitat local.

  • Conèixer la cultura popular catalana amb més profunditat, com a part troncal de la catalanitat, en tant que medi definidor de la identitat nacional i personal, amb l’objectiu de progressar en el sentiment de pertinença al país.

  • Realitzar activitats cooperatives amb els companys i companyes, per tal de potenciar valors i aspectes actitudinals com el respecte, el treball en equip, la tolerància, la comunicació i la solidaritat.

  • Experimentar i potenciar el valor integrador que té el Ball de Diables i la cultura popular en general, com a activitat oberta a tothom i on tothom hi pot ser protagonista.

  • Potenciar l’aptitud i l’interès musical, aportant una visió justa del rol que la música juga dins la cultura popular.

  • Treball i desenvolupament d’habilitats motrius específiques per al ball de diables; control i consciència corporal, i participació responsable en activitats motrius col·lectives.

  • Conscienciació dels riscos inherents a les activitats amb foc i del valor que tenen els elements de protecció individual i el coneixement tècnic experimentat de què és la pirotècnia i quins usos se l’hi pot donar i quins no.

  • Conscienciació de la importància que té l’actitud personal per tal de preservar la seguretat i la salut en una col·lectivitat determinada, dins i fora de les actuacions.

Amb aquests objectius didàctics genèrics, ens podem adaptar a les necessitats de cada centre, grup o realitat social. Per tal d’organitzar activitats d’aquesta tipologia amb el Ball de Diables de Vila-seca, ens podeu contactar a través del Formulari de Contacte o bé al correu genèric de l’entitat.

Si voleu aprofundir més sobre el Ball de Diables de Vila-seca, o complementar la nostra visita, disposeu de recursos educatius per fer servir a l’escola:

1. JOCS
Trobareu dos itineraris per projectar a la pissarra i resoldre tots junts.

Endevina Endevinalla, un joc on aprendreu sobre el Ball de Diables de Vila-seca i el vocabulari dels Balls de Diables Tradicionals.
Ens preparem per la Festa Major, on podreu fer un seguit d’activitats vivencials per preparar-vos com un autèntic diable.


2. COLOREJA
Es tracta d’un dossier amb tots els personatges que formen part del Ball de Diables de Vila-seca perquè els pugueu pintar.


3. ACTIVITATS
És un conjunt de fitxes per treballar el Ball de Diables de Vila-seca. Hi ha diferents nivells d’aprofundiment; descarregueu-vos el document i feu servir la que més s’adapti a les necessitats del vostre grup.

JOC ENDEVINALLES

Joc d’endevinalles relacionat amb el Ball de Diables de Vila-seca. Descarregable en format PDF.

JOC PREPAREM-NOS PER LA FESTA MAJOR

Joc per preparar la Festa Major com un autèntic Diable. Descarregable en format PDF.

COLOREJA

Dossier per pintar els personatges del Ball de Diables de Vila-seca. Descarregable en format PDF.

DOSSIER EDUCATIU

Recull de fitxes per treballar el Ball de Diables de Vila-seca. Descarregable en format PDF.