Representant l’entitat

Junta Directiva

El Capítol IV dels Estatuts del Ball de Diables de Vila-seca defineix la composició, facultats, reunió i acords que pren la Junta Directiva, com a òrgan rector de l’entitat.

Aquesta, sempre ha de constar d’un mínim de tres membres, que ocupen els càrrecs de Presidència, Secretaria i Tresoreria; i un nombre variable de vocals, que en cap cas pot ser superior a set. Al llarg dels anys, l’entitat ha viscut el pas de diversos presidents i els seus corresponents equips. Actualment i fruit del procés electoral clos a l’Assemblea General de l’any 2023, la Junta Directiva del Ball l’ocupen les següents persones amb les corresponents funcions:

 • Eloi Alcaide

  Presidència; Cap de Colla Adult, Coresponsable de Relacions Institucionals, Responsable d’Activitats Divulgatives, Responsable de la Comissió d’Història i Model, Responsable de Relacions amb Balls

 • Laura Redón

  Vicepresidència; Cap de Colla Infantil, Responsable de Comunicació, Coresponsable de Relacions Institucionals, Responsable d’Activitats Infantils, Responsable de l’Equip de Treball de la Secció Infantil

 • Àxel Claesen

  Secretaria; Responsable de Formacions CRE, Responsable de Barres, Responsable de Gestió de Socis i Sòcies

 • Pineda Saltó

  Tresoreria; Responsable de Finances, Finançament, Pressupostos i Patrocinis privats

 • Ferran López

  Vocalia; Responsable de pirotècnia i lluïments, Responsable de Ceptres

 • Rafa Rubio

  Vocalia; Responsable de material tèxtil i de seguretat, Responsable de Local i Logística, Coresponsable de l’Equip de Tabals, Coresponsable d’Instruments

 • Dèlia Serrano

  Vocalia; Responsable de Tràmits Oficials, Responsable d’Assegurances

 • Joan A. Sanmartín

  Vocalia; Responsable d’Arxiu

 • Júlia Trillo

  Vocalia; Responsable segona de Secretaria, Responsable d’Activitats Lúdiques i Socials

 • Robert Redón

  Vocalia; Responsable de Vestits, Responsable de Sopars

 • Teddy Molina

  Vocalia; Coresponsable de l’Equip de Tabals, Coresponsable d’Instruments

A banda de la Junta Directiva, existeixen formalment, per acord de l’Assemblea General, els següents Equips de Treball:

Comissió d’Història i Model

 • Eloi Alcaide (Responsable)
 • Laura Redón
 • Ferran López
 • Robert Redón

Equip de Treball de la Secció Infantil

 • Laura Redón (Responsable)
 • Pineda Saltó
 • Josep Forasté
 • Robert Rodríguez
 • Nohemí León
 • Alícia Garcia
 • Jordi Moncunill
 • Josep Lluís Colomina

Equip de Treball de la Secció Tabals

 • Teddy Molina (Coresponsable Adult)
 • Rafa Rubio (Coresponsable Adult, Responsable Infantil)
 • Pepe Fernández

Equip de Treball d’Activitats Lúdiques

 • Rafa Rubio (Responsable)
 • Ferran López
 • Eloi Redón
 • Alba Sánchez
 • Meritxell Núñez
 • Àxel Claesen